Search form

Mák 9:28

28Yesu ákʉ́ nɔkɔ nɔ, achwe anywɔ́p. Bakoŋo bhi bábhɛ́p yi ansɛm ansɛm bɛ, “Ndaká yí sɛ́bhɨ́kɨ́ kway bɛbok ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index