Search form

Mák 9:3

3Ndɛn ɛyi nkwɔ ɛ́ré diɛrɛ pɛ́pɛ̌pɛ́p ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌ mmu ápú kwáy bɛso ndɛn yɛ̌ chí nɛ babhé ɛ́ndiɛrɛ ɛnyu yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index