Search form

Mák 9:31

31mbɔnyunɛ, ǎtɔŋ nyaka bakoŋo bhi angati nɔkɔ bhɔ bɛ, “Bákɛ̀m chɔŋ Mmǔ anɛ áfú ntá Mandɛm mámfyɛ yi amɔ́ bǒ mmɨk mángwáy yi, nɛ ɛ́ghaka nɔkɔ manywɔp arat ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index