Search form

Mák 9:33

Nkoŋo Yesu anɛ áchá abhɛnɛfu

(Mt 18.1-5; Lk 9.46-48)

33Bágháká nɔ́kɔ́ Kapɛ̌naum, báchwe anywɔ́p. Ɛnɛ́ bachi arɛ́, Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎkɛ̀m mbʉ ɛpʉ́ítí ambi ɛ̌ti yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index