Search form

Mák 9:35

35Yesu achɔkɔ amɨk, abhɨŋɨ bhɔ bati byo nɛ apay, abho bɛghati bhɔ bɛ, “Mmǔ ywɛka anɛ áyàŋ bɛbhak mǔngo, abhɔŋ bɛsɔt mmʉɛt yi mbɔ bɛ apu yɛ̌nyɨŋ nɛ ambak mǔbɛtok ntá bo bachak mankɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index