Search form

Mák 9:36

36Asɔt mandú mmɔ́ ate nɛ́ntɨ́ nap, apɔkɔ yɛ yí amʉɛt, arɛm ntá yap bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index