Search form

Mák 9:37

37“Yɛ̌ agha anɛ ásɔ́t mmɔ́ mbɔ anɛ sayri ɛ̌ti ya, ǎsɔt chi mɛ, nɛ yɛ̌ agha anɛ ásɔ̀t mɛ sayri, ǎsɔt chi mmu anɛ átó mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index