Search form

Mák 9:38

Yɛ̌ agha anɛ áká nɛ bhɛsɛ́ achi nɛ bhɛsɛ

(Lk 9.49-50)

38Jɔ̌n árɛm ntá yi bɛ, “Ntɔŋ, sɛ́ghɔ mmu anɛ apu ndǔ nkwɔ ywɛsɛ ndu ábòk bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ndǔ nnyɛ́n ɛna. Sɛ́gháti yi bɛ, ákɛ́pɛrɛ kʉ nɔ mbɔnyunɛ apú ndǔ nkwɔ ywɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index