Search form

Mák 9:39

39Yesu akɛmɛ bɛ, “Bǎkɛ́ kaŋ mmu mbɔ awu mbɔnyunɛ yɛ̌ mmu apú anɛ ákʉ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ndǔ nnyɛ́n ɛna antɨŋ anjibhiri mmʉɛt andɛm bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index