Search form

Mák 9:41

41Dɨŋɨ́ ká bɛ yɛ̌ agha anɛ áchyɛ́ be nkɔ́p manyiɛp mǎnyú mbɔnyunɛ bǎchí bakoŋo abhɛn Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, apu nɔ́k bɛbhɔŋ akap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index