Search form

Mák 9:42

Sɔt ka mpok bɛ́ mmu ákɛ́ kʉ ntɨ ankwɛn ndǔ bɛbʉ́

(Mt 18.6-9; Lk 17.1-2)

42Yesu arɛm bɛ, “Chɔŋ ɛ́mbɛp ɛncha ntá mmu anɛ ákʉ́ mɔ́wa amɔt anɛ abhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ mɛ ánkwɛ́n ndǔ bɛbʉ́. Ɛchi sayri ntá mmu wu, bɛ mánsɔt ntǎy nɛgho mánsɛt ɛmɨ yi, mamɛsɛ amɛm manyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index