Search form

Mák 9:43-44

43-44Mbák awɔ ywɛ ákʉ̀ ɔnkwɛn ndǔ bɛbʉ́, kpɔ́t wu fɛrɛ! Ɛ́chí sayri bɛ ɔnchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti nɛ awɔ amɔt ɛcha mɛmɛsɛ wɔ amɛm nɛpǐngo anɛ apu nɛmɛ nɛ amɔ apay! 45-46Mbák ɛkak ɛyɛ ɛ́tò wɔ ndǔ bɛbʉ́, kpɔ́t yɔ fɛrɛ́. Ɛ́chí sayri bɛ ɔ́nchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti nɛ ɛkak ɛ́mɔt ɛcha bɛ́ mámɛ́sɛ wɔ amɛm nɛpǐngo nɛ bɛkak bɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index