Search form

Mák 9:45-46

45-46Mbák ɛkak ɛyɛ ɛ́tò wɔ ndǔ bɛbʉ́, kpɔ́t yɔ fɛrɛ́. Ɛ́chí sayri bɛ ɔ́nchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti nɛ ɛkak ɛ́mɔt ɛcha bɛ́ mámɛ́sɛ wɔ amɛm nɛpǐngo nɛ bɛkak bɛpay. 47Nɛ mbák nyɛ́sɛ́ ɛnɛ nɛ́kʉ̀ ɔ́nkwɛ́n ndǔ bɛbʉ́, poŋórí nɔ́ gʉɛ́p. Ɛ́chí sayri bɛ́ ɔ́nchwe ndǔ Kɛfɔ Mandɛm nɛ nyɛ́sɛ́ nɛmɔt ɛcha bɛ mámɛ́sɛ wɔ amɛm nɛpǐngo nɛ amɨ́k apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index