Search form

Mák 9:49

49Chɔŋ mángoko yɛ̌ntɨkɨ mmu nɛ ngó nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu báfyɛ̀ ngáŋ ndǔ nɛnyíɛ́ bɛ nɛ́ndɨ́ anyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index