Search form

Mák 9:5

5Píta abho bɛrɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, ɛ́rɨ tontó bɛ sɛchi fá. Dɔ̌ sɛ́nté bɛ́tɛ́m barat. Ɛ́mɔt ntá yɛ, ɛ́chák ntá Moses, nɛ ɛnɛ́fú ntá Ɛláija.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index