Search form

Mák 9:50

50Ngáŋ áchí ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ. Kɛ mbák ngáŋ ábhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ manyɨŋti mi, ná bákway bɛkʉ wu ampɛt ambak ɛrɨ́tɨ́ ngáŋ? Bɔ́ŋ ká ngáŋ amʉɛt, mǎnchɔkɔ ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ batɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index