Search form

Mák 9:6

6Píta arɛm nɔ mbɔnyunɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nyaka ɛnyɨŋ ɛchák ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛrɛm ndǔ bɛcháy bɛkɛmɛ bhɔ tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index