Search form

Mák 9:7

7Nɛrɛm anɛ Píta árɛ́mɛ́ ɛnyu yɔ, nɛbháŋ nɛ́sɛp tɛ́mté, nɛbho bɛ́kúti bhɔ. Ɛyɔŋ ɛ́fú amɛm nɛbháŋ ɛ́ndɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Nɛ́ chí Mɔ́wa. Nkɔŋ yí tontó. Ghók ká yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index