Search form

Mák 9:8

8Tɛ́mté wu, bɔPíta báyɨ́ŋɨ, kɛ bákɛpɛrɛ ghɔ́ yɛ̌ mmu, ɛbhiki fʉɛt chi Yesu aywǐnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index