Search form

Mák 9:9

9Nɛ ndǔ Yesu nɛ bɔPíta básɛ̀p njiɛ, Yesu aghati bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎghɔ́ fá, kpátɛ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index