Search form

Mátio 1:16

16Jekɔ́p achí nyaka chi Josɛ́f nnɛ́m María, María anɛ ábhé Yesu mmu achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index