Search form

Mátio 1:17

17Bɛ́bhó amʉɛ́t Ábraham bɛghaka amʉɛt Debhít, mkpák bachǐmbɨ Kristo ɛ́chí yɛ nyaka byo nɛ ɛnwi. Bɛ́bhó amʉɛt Debhít bɛghaka mpok bápɔ́kɔ́ bo Israɛl bɛ mándɔ́k mánchɔ́kɔ́ ɛtɔk Bábilɔn, ɛ́bhák byo nɛ ɛnwi. Bɛ́bhó mpok bo Israɛl bárɔ́ Bábilɔn bápɛtnsɛm ɛtɔk ɛyap, bɛ́chúɔp mpok Kristo, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, mkpák bachǐmbɨ Yesu ɛbhak byo nɛ ɛnwi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index