Search form

Mátio 1:18

Nɛbhe Yesu

(Lk 2.1-7)

18Ɛnyu ɛ́fákárí nyaka kɛ bábhé Yesu Kristo: María achí nyaka nnɔ Yesu. Mpok yɔ Josɛ́f atɨ bɛ́bhay yi. Kɛ bápɛ́rɛ rɨŋɨ batɨ, ɛ́fákari bɛ María achi nɛ mɛniɛ. Apɔkɔ mɛniɛ bhɔ chí ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index