Search form

Mátio 1:19

19Josɛ́f abhak chak bɛsí Mandɛm. Ɛ́kʉ́ yí kɛyáŋ bɛchyɛ María ntíánwɔ́p. Akʉ yɛ ntɨ bɛway nɛbhay nɛ María ansɛm ansɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index