Search form

Mátio 1:20

20Kɛ ɛnɛ́ Josɛ́f ákàysi ndak anɛ, Mandɛm ató ángɛl ywi amɔt ntá Josɛ́f ndǔ kɛnɔ́. Ángɛl wu aghati yi bɛ, “Josɛ́f, ɛbhárɛ́mɔ Debhít, kɛ́chay bɛsɔt María ndǔ nɛbhay, apɔ́kɔ́ mɛniɛ chi ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index