Search form

Mátio 1:23

23Arɛm nyaka bɛ, “Chɔŋ Ngɔsɔ́ŋ anɛ ábhɨ́kɨ́ re rɨŋɨ mbakanɛm ampɔkɔ mɛniɛ ambé mɔ́mbakanɛm, nnyɛ́n ɛni nɛmbak bɛ Ɛmánuɛl”, nɔ́ chí bɛ, “Mandɛm achi nɛ bhɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index