Search form

Mátio 1:24

24Josɛ́f áŋɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ ndǔ kɛnɔ́, akʉ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ángɛl Mandɛm aghati yi. Asɔt María ndǔ nɛbhay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index