Search form

Mátio 1:5

5Sálmɔn achí nyaka chi Bóas. Nnɔ Bóas aka nnyɛ́n bɛ Ráhab. Bóas abhak chi Óbɛd. Nnɔ Óbɛd aka nnyɛ́n bɛ Rút. Óbɛd abhak chi Jése,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index