Search form

Mátio 10:1

Yesu ayap bǒbati byo nɛ apay bɛ mámbák bǒnto bhi

(Mk 3.13-19; Lk 6.12-16)

1Ɛwak ɛ́mɔt, Yesu abhɨŋɨ bakoŋo bhi bati byo nɛ apay, achyɛ bhɔ bɛtaŋ bɛ́bók bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ nɛ ndǔ bɛ́bú mame mɛnyu nɛ mɛnyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index