Search form

Mátio 10:10

10Mmu ákɛ́ pɔkɔ́ ɛbhǎ nɛkɔ, nɛ yɛ̌ chí nkú áchák, nɛ yɛ̌ chí nkwɔbhánya ɛ́chák, nɛ yɛ̌ chí ntɛ́m. Bo bábhɔŋ bɛ́chíɛ nkʉbɛtɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhɔ́ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index