Search form

Mátio 10:11

11Yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk ɛnɛ́ bǎchuɔ́bhɛ́ arɛ́, yáŋ ká ɛsáyrí mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛkɔŋ bɛsyɛpti bhe ɛkɛt ɛyi, mǎnchɔkɔ nɛ yi kpátɛ mpok anɛ bǎrɔ ɛtɔk ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index