Search form

Mátio 10:12

12Nɛchwe anɛ bǎchwe anywɔ́p, kaká ka bǒ abhɛn bachi arɛ mǎndɛm bɛ, ‘Áfɔ́k Mandɛm ámbák nɛ bhe.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index