Search form

Mátio 10:13

13Nɛ mbák básɔt bhe nɛ ɛkɔŋ, nɨk ka mmʉɛt bɛ áfɔ́k Mandɛm ámbák nɛ bhɔ. Kɛ mbák bábhɨ́kɨ́ sɔt bhe nɛ ɛkɔŋ, nɨk ka mmʉɛt bɛ Mandɛm ánkɛ́m áfɔ́k ywi, kɛchyɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index