Search form

Mátio 10:15

15Nchí ghati bhe bɛ, ɛwak ɛnɛ Mandɛm átàŋ bǒ mmɨk, chɔŋ angɔ́ ntínso nɛ bǒ ɛtɔk Sódom nɛ abhɛn Gomóra ɛncha bǒ ɛtɔk ɛnɛ́ bábhɨ́kɨ́ sɔt bhe nɛ ɛkɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index