Search form

Mátio 10:16

Yesu aghati bǒnto bhi ɛsɔŋɔri ɛnɛ́ bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhɔ́ŋ

(Mk 13.9-13; Lk 21.12-17)

16“Ghók ká, Nchí to bhe ntá bǒ mmɨk mbɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n nɛntɨ nkwɔ. Bák yɛ́ ka bǒ kɛ́ŋwáŋ mbɔ nnyɔ́, mǎmbɔ́ŋ batɨ pɛ́pɛ́p mbɔ bɛbhóŋó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index