Search form

Mátio 10:18

18Chɔŋ bo mánja bhe gbaka gbaka gbaka ntá bɔgɔ́bhanɔ nɛ bafɔ ɛ̌ti ya. Nɛ chɔŋ ɛyɔ ɛ́nchyɛ bhe mbi bɛghati bhɔ nɛ bǒ abhɛn bápú bo Israɛl Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index