Search form

Mátio 10:19

19Mpok básɔ́rɛ́ bhe ambɨ ndu bɛ́táŋ be, bǎkɛ́ sɛmɛ bɛ, ‘Chɔŋ sɛ́ndɛm bɛ yi nɛ yɛ̌ chí bɛ chɔŋ sɛ́ndɛm ná?’ Bǎkɛ́ sɔŋɔri mmʉɛt mbɔnyunɛ mpok ánkwáy, Mandɛm ǎghati bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛrɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index