Search form

Mátio 10:2

2Manyɛ́n bǒnto Yesu bhɔ bati byo nɛ apay achi bɛ: Anɛ mbɨ abhak Símun. Nnyɛ́n ɛni nɛ́chák nɛ́bhak bɛ Píta. Achák abhak Andru, manɔ́ Píta. Nɛ Jems nɛ mɔ̌máyi Jɔ̌n, bɔ̌ Sɛbɛdi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index