Search form

Mátio 10:20

20Nchí ghati bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔnyunɛ mpok yɔ, mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎrɛ̀m bɛ́pú fu be antɨ. Ɛfóŋó mmu Mandɛm ɛtayɛka átò kɛ̌ ághàti bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛrɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index