Search form

Mátio 10:21

21Chɔŋ manɔ́ anchyɛ ntɨ manɔ́ ntá bǒbati bɛ mángwáy. Chɔŋ mbɔk bachi mánkʉ ɛnyumɔt nɛ bɔ̌bhap. Chɔŋ mbɔk bhɔ mánte nɛnu nɛ bachi nɛ manɔ, mánkʉ bɛ mángwáy bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index