Search form

Mátio 10:22

22Chɔŋ mɛnyǔ bho mɛnkɛm mámpap be ɛ̌ti ya. Kɛ Mandɛm ǎpɛmɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ áté kpirí tɛ ndǔ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index