Search form

Mátio 10:23

23Ɛtɔk ɛnɛ bo báchyɛ̀ be ɛsɔŋɔri, fá ká arɛ́ áyák mǎndɔk ɛtɔk ɛ́chák. Dɨŋɨ́ ká bɛ bǎpú kway bɛkɔ ndǔ bɛtɔk Israɛl mɛnkɛm bɛkʉ bɛtɨk ɛbha ɛnɛ́ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɨ́kɨ́ re pɛtnsɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index