Search form

Mátio 10:24

24“Mmɔ̌káti apu kway bɛrɨ̀ŋɨ ɛnyɨŋ ancha ntɔ̌ŋ ywi. Nɛ mǔbɛtok apú cha chi-bɛtok ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index