Search form

Mátio 10:25

25Ɛ́chí ɛnyɨŋɨ́ maŋák bɛ mánkʉ nɛ mmɔ̌ ɛkáti mbɔ ɛnyu bákʉ́ nɛ ntɔŋ aywi. Nɛ ɛ́chí ɛnyɨŋɨ́ maŋák bɛ mɔ̌bɛtok ámbák mbɔ chi-bɛtok ywi. Mbák bo bákway bɛ́chɨk ntɨ kpát mámbɨŋɨ mɛ mǔnti nnɛrɛ́kɛt bɛ Bɛlsɛbul, ná nɛ be bǒnɛrɛ́kɛt? Chɔŋ mánchyɛ bhe manyɛ́n anɛ́ ábɛ́bhɛ́ áchá ɛnɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index