Search form

Mátio 10:26

Mmu abhɔŋ bɛ́cháy chi Mandɛm

(Lk 12.2-7)

26“Bǎkɛ́ chay yɛ̌ mmu anɛ ápàbhe. Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bákútí, chɔŋ mánɛnɛ. Nɛ ɛnɛ́ ɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́, chɔŋ mánkʉ bɛ bo mándɨŋɨ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index