Search form

Mátio 10:27

27Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ngátí bhe ansɛm ansɛm, ghatí ká bho kpóŋóróŋ. Ɛnɛ́ bǎghókó ansɛm ansɛm, kó ka amfǎy bɛkɛt mǎndɛm bɛ mmɨk nkɛm ángók.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index