Search form

Mátio 10:28

28Bǎkɛ́ cháy bǒ mmɨk. Bákway bɛway chi mmʉɛt nkwǎ. Bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ bɛkʉ yɛ̌nyɨŋ ndu Ɛfóŋó mmu. Mandɛm kɛ̌ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛ́cháy. Yí kɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ bɛchyɛ mmʉɛt mmu nɛ ɛfóŋó mmu ɛsɔŋɔri amɛm nɛpǐngo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index