Search form

Mátio 10:29

29Pú mmu ǎkwáy bɛku bɔ̌kɛnɛn bapay nɛ nkáp anɛ apu yɛ̌nyɨŋ? Yɛ̌ nɔ́, yɛ̌ mɔ́sɛnɛn amɔt apú kway bɛkwɛn amɨk ɛnɛ́ Ɛtayɛka mmu achi amfay abhɨkɨ rɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index