Search form

Mátio 10:3

3Báchák bábhák Fílip nɛ Batolómyo, nɛ Tɔmás, nɛ Mátio mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti, nɛ Jems mmɔ̌ Alfeyɔs, nɛ Tadiɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index