Search form

Mátio 10:32

Bǒ abhɛn bachi bǒ-Yesu

(Lk 10.8)

32“Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ árɛ̀m kpoŋoroŋ bɛsí bǒ mmɨk bɛ yi achi mmu wa, chɔŋ mɛnkwɔ́ ndɛm bɛsí Ɛtaya mmu achi amfay ndǔ nywɔp manyé, bɛ mmu wu achi awa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index